Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de firma DRY-ICE-ENERGY GmbH, 82031 Grünwald

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten van Dry-Ice-Energy aan haar klanten. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de klant, die wij niet uitdrukkelijk erkennen, zijn voor ons niet bindend, ook al spreken wij ze niet uitdrukkelijk tegen. De volgende algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien wij de bestelling van de klant zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.

§ 1 Aanbieding - Aanbiedingsdocumenten

 1. Een bestelling van de klant die kwalificeert als een aanbod om binnen 2 weken een koopcontract af te sluiten kunnen wij aanvaarden door het sturen van een orderbevestiging of door de bestelde producten binnen dezelfde termijn te verzenden.
 2. Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en niet bindend, tenzij wij deze uitdrukkelijk als bindend hebben aangemerkt.
 3. We behouden onze eigendomsrechten, auteursrechten en andere eigendomsrechten op illustraties, berekeningen, tekeningen en andere documenten voor. De klant mag deze alleen met onze schriftelijke toestemming aan derden doorgeven, ongeacht of wij ze als vertrouwelijk hebben aangemerkt. Als we het aanbod van de klant niet binnen de termijn van § 1 (1) accepteren, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden teruggestuurd.   
 4. Om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie, gebruiken we waarschijnlijkheidswaarden, waarbij onder meer adresgegevens worden berekend.

§ 2 Prijzen - Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, gelden onze prijzen “af fabriek”.

 1. De wettelijke omzetbelasting is niet bij onze prijzen inbegrepen; het wordt afzonderlijk op de factuur vermeld tegen het wettelijk tarief op de dag van facturering.
 2. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, dient de koopprijs binnen 14 dagen na factuurdatum netto (zonder aftrek) te worden voldaan. Een betaling wordt pas geacht te zijn verricht als wij over het bedrag kunnen beschikken. In het geval van betalingen per cheque, wordt de betaling pas geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de cheque is geïnd.
 3. Tenzij er een vaste prijsafspraak is gemaakt, behouden wij ons het recht voor om redelijke prijswijzigingen door te voeren als gevolg van wijzigingen in loon-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 3 maanden of later na het sluiten van het contract plaatsvinden.
 4. Onze werknemers en handelsagenten of degenen die anderszins door ons gemachtigd zijn, zijn niet gerechtigd om betalingen te accepteren.
 5. Indien de klant met een betaling in gebreke blijft, gelden de wettelijke voorschriften.
 6. De klant heeft alleen recht op compensatie, zelfs als er gebreken of tegenvorderingen worden ingediend, als de tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld, door ons erkend of onomstreden zijn. De klant is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 3 levertijd

 1. Leveringstermijnen of deadlines die niet uitdrukkelijk als bindend zijn overeengekomen, zijn uitsluitend niet-bindende informatie. De opgegeven levertijd gaat pas in als de technische en commerciële vragen zijn opgehelderd. Evenzo moeten alle verplichtingen die op hem rusten correct en op tijd door de klant worden nagekomen.
 2. In het geval dat een vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn gebaseerd is op een verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarbij de schuld van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten aan ons te wijten is, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen met de bepaling dat in dit geval de aansprakelijkheid voor schade is gebaseerd op de voorzienbare, typisch optredende schade, is beperkt.
 3. Anders kan de klant, in geval van een vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, een forfaitaire schadevergoeding eisen van 3% van de leveringswaarde, maar niet meer dan 15% van de leveringswaarde, voor elke volledige week vertraging.
 4. Elke verdere aansprakelijkheid voor een vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, is uitgesloten. De overige wettelijke aanspraken en rechten van de klant waarop hij recht heeft, naast de aanspraak op schadevergoeding wegens vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, blijven onaangetast.
 5. Als de klant met acceptatie in gebreke blijft, hebben wij het recht om vergoeding van de geleden schade en eventuele extra kosten te eisen. Hetzelfde geldt als de klant zijn medewerkingsplicht verwijtbaar schendt. Bij het optreden van het in gebreke blijven van acceptatie of het in gebreke blijven van de debiteur, wordt het risico van onbedoelde verslechtering en onbedoeld verlies overgedragen aan de klant.       

§ 4 Risico-overgang bij verzending

Als de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant wanneer ze naar de klant worden verzonden, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek / het magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen vanaf de plaats van uitvoering worden verzonden of wie de vrachtkosten draagt.

§ 5 Garantie / aansprakelijkheid voor gebreken

 1. Voor zover de klant een geregistreerde handelaar is, kan de klant alleen aanspraak maken op gebreken als de klant zijn inspectie- en reclameverplichtingen volgens § 377 HGB correct heeft nageleefd.
 2. Als er een defect is in het gekochte artikel waarvoor we verantwoordelijk zijn, hebben we recht op ofwel aanvullende prestatie in de vorm van het herstellen van het defect of het leveren van een nieuw, defectvrij artikel. De klant moet ons een redelijke termijn gunnen voor de volgende prestatie. In het geval dat het defect wordt verholpen, dragen wij de noodzakelijke kosten voor zover deze niet toenemen omdat het gekochte artikel zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van uitvoering.
 3. Als de daaropvolgende prestatie is mislukt, kan de klant ervoor kiezen om ofwel een verlaging van de aankoopprijs (verlaging) te vragen of zich terug te trekken uit het contract.
 4. Aanspraken op gebreken bestaan ​​niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende verslechtering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage, alsmede bij schade die ontstaat na risico-overdracht als het resultaat zijn van een foutieve of nalatige behandeling, overmatig gebruik, ongeschikte apparatuur of vanwege speciale externe invloeden die niet vereist zijn door het contract. Indien door de klant of een derde ondeugdelijke reparatiewerkzaamheden of wijzigingen worden uitgevoerd, bestaat evenmin aanspraak op gebreken voor deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 5. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen als de klant schadeclaims indient op basis van opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Tenzij we worden beschuldigd van opzettelijke contractbreuk, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 6. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen indien wij verwijtbaar een wezenlijke contractuele verplichting schenden; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 7. De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijft onaangetast.
 8. Tenzij hierboven anders geregeld, is aansprakelijkheid uitgesloten.
 9. Aanspraken op schadevergoeding door de klant wegens een defect vervallen 1 jaar na levering van de goederen.

§ 6 eigendomsvoorbehoud

 1. We behouden ons het eigendom van het gekochte artikel voor totdat alle betalingen uit het koopcontract zijn ontvangen. Als de klant handelt in strijd met het contract, in het bijzonder in geval van betalingsachterstand, hebben wij het recht om het gekochte artikel terug te nemen. Als we het gekochte artikel terugnemen, trekken we ons terug uit het contract. Na terugname van het gekochte zijn wij bevoegd om erover te beschikken; de opbrengst van de verkoop dient te worden verrekend met de verplichtingen van de klant - onder aftrek van redelijke verwijderingskosten.
 2. De afnemer is verplicht het gekochte met zorg te behandelen en op eigen kosten adequaat tegen nieuwwaarde te verzekeren. Noodzakelijke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten door de klant op eigen kosten tijdig worden uitgevoerd.
 3. Als derden toegang krijgen tot de voorbehouden goederen, in het bijzonder beslagleggingen, zal de klant ons wijzen op ons eigendom en ons onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat we onze eigendomsrechten kunnen afdwingen. Indien de derde de in dit verband gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten niet aan ons kan vergoeden, is de klant daarvoor aansprakelijk.

§ 7

Voor het land waarnaar we het gekochte artikel leveren, garanderen we dat de commerciële eigendomsrechten van derden niet in strijd zijn met het gebruik ervan.

§ 8 bevoegde rechtbank - plaats van uitvoering

 1. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen ons en de klant die voortvloeien uit de tussen ons en de klant gesloten overeenkomsten is, indien de klant een handelaar is, een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk speciaal fonds of in Duitsland zonder woonplaats. jurisdictie, het hoofdkantoor van Dry-Ice-Energy in Grünwald. We hebben echter het recht om de klant aan te klagen in zijn woonplaats en / of bedrijf.
 2. De plaats van uitvoering is ons hoofdkantoor in Grünwald.
 3. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland; de geldigheid van het VN-kooprecht is uitgesloten.

PDF-download van de algemene voorwaarden

(Vanaf oktober 2014)