Regulamin

Ogólne warunki handlowe firmy DRY-ICE-ENERGY GmbH, 82031 Grünwald

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, dostaw i innych usług świadczonych przez Dry-Ice-Energy na rzecz swoich klientów. Mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji biznesowych, nawet jeśli nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione. Odmienne warunki klienta, których wyraźnie nie uznajemy, nie są dla nas wiążące, nawet jeśli wyraźnie im nie zaprzeczamy. Poniższe ogólne warunki handlowe obowiązują również wtedy, gdy wykonujemy zamówienie klienta bez zastrzeżeń, ze świadomością sprzecznych lub odmiennych warunków klienta.

§ 1 Oferta - dokumenty ofertowe

 1. Zamówienie od klienta, które kwalifikuje się jako oferta zawarcia umowy kupna, możemy przyjąć w ciągu 2 tygodni, wysyłając potwierdzenie zamówienia lub wysyłając zamówione produkty w tym samym terminie.
 2. Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące, chyba że wyraźnie określiliśmy je jako wiążące.
 3. Zastrzegamy sobie nasze prawa własności, prawa autorskie i inne prawa majątkowe do ilustracji, obliczeń, rysunków i innych dokumentów. Klient może je przekazać osobom trzecim tylko za naszą pisemną zgodą, niezależnie od tego, czy oznaczyliśmy je jako poufne. Jeśli nie przyjmiemy oferty klienta w terminie § 1 ust. 1, dokumenty te muszą zostać nam niezwłocznie zwrócone.   
 4. W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zerwaniu stosunku umownego posługujemy się wartościami prawdopodobieństwa, których wyliczenie obejmuje m.in. dane adresowe.

§ 2 Ceny - warunki płatności

O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej, nasze ceny obowiązują „ex works”.

 1. Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT; zostanie to wykazane osobno na fakturze według stawki ustawowej w dniu wystawienia faktury.
 2. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, cena zakupu jest płatna netto (bez potrąceń) w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Płatność uważa się za dokonaną tylko wtedy, gdy możemy dysponować kwotą. W przypadku płatności czekiem płatność uważa się za dokonaną dopiero w momencie zrealizowania czeku.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do rozsądnych zmian cen w przypadku dostaw, które mają miejsce 3 miesiące lub później po zawarciu umowy, chyba że ustalono cenę stałą.
 4. Nasi pracownicy i przedstawiciele handlowi lub w inny sposób upoważnieni przez nas nie są uprawnieni do przyjmowania płatności.
 5. W przypadku zwłoki klienta z płatnością obowiązują przepisy ustawowe.
 6. Klient jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone wady lub roszczenia wzajemne, jeśli roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, uznane przez nas lub są bezsporne. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 3 Czas dostawy

 1. Daty dostaw lub terminy, które nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące, są wyłącznie informacjami niewiążącymi. Określony czas dostawy rozpoczyna się dopiero po wyjaśnieniu kwestii technicznych i handlowych. Podobnie wszystkie ciążące na nim obowiązki muszą być przez klienta należycie i terminowo wypełniane.
 2. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie, za które jesteśmy odpowiedzialni, wynika z zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego, z którego winy naszych przedstawicieli lub zastępców odpowiedzialni jesteśmy my, odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi z zastrzeżeniem że w tym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na przewidywalnej, typowo występującej szkodzie jest ograniczona.
 3. W przeciwnym razie, w przypadku opóźnienia w dostawie, za który odpowiadamy, klient może żądać zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 3% wartości dostawy, ale nie więcej niż 15% wartości dostawy, za każdy pełny tydzień opóźnienia.
 4. Jakakolwiek dalsza odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie, za którą jesteśmy odpowiedzialni, jest wykluczona. Pozostałe roszczenia i prawa klienta przysługujące mu poza roszczeniem o odszkodowanie z tytułu opóźnienia w dostawie, za które odpowiadamy, pozostają nienaruszone.
 5. W przypadku opóźnienia klienta w odbiorze jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za poniesioną szkodę i ewentualne dodatkowe wydatki. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient w sposób zawiniony naruszy swój obowiązek współpracy. W przypadku zwłoki w odbiorze lub zwłoki dłużnika, ryzyko przypadkowego pogorszenia stanu i przypadkowej utraty przechodzi na klienta.       

§ 4 Przejście ryzyka przy wysyłce

W przypadku wysłania towaru do klienta na życzenie klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na klienta w momencie jego wysłania do klienta, najpóźniej w momencie opuszczenia fabryki / magazynu. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy towar jest wysyłany z miejsca wykonania, czy też kto ponosi koszty transportu.

§ 5 Rękojmia / Odpowiedzialność za wady

 1. O ile klient jest zarejestrowanym handlowcem, może dochodzić roszczeń z tytułu wad tylko wtedy, gdy klient należycie wypełnił swoje obowiązki w zakresie kontroli i reklamacji zgodnie z § 377 HGB.
 2. W przypadku stwierdzenia wady zakupionej rzeczy, za którą odpowiadamy, przysługuje nam prawo do świadczenia uzupełniającego w postaci usunięcia wady lub dostawy nowej, wolnej od wad rzeczy. Klient musi wyznaczyć nam rozsądny termin na późniejszą realizację. W przypadku usunięcia wady poniesiemy niezbędne koszty, o ile nie zwiększą się one, ponieważ zakupiony przedmiot znajduje się w innym miejscu niż miejsce świadczenia.
 3. Jeśli późniejsze wykonanie nie powiedzie się, klient może zażądać obniżenia ceny zakupu (obniżka) lub odstąpienia od umowy.
 4. Roszczenia z tytułu wad nie występują w przypadku tylko nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku tylko nieznacznego pogorszenia użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia, a także w przypadku uszkodzeń, które powstają po przejściu ryzyka jako wynik niewłaściwego lub niedbałego traktowania, nadmiernego użytkowania, nieodpowiednich zasobów operacyjnych lub ze względu na szczególne wpływy zewnętrzne, które nie są wymagane w umowie. W przypadku nieprawidłowych napraw lub zmian dokonanych przez klienta lub osobę trzecią nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad ani konsekwencji z tego wynikających.
 5. Jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli klient zgłosi roszczenia o odszkodowanie z powodu umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w tym umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony naszych przedstawicieli lub zastępców. O ile nie zarzuca się nam umyślnego naruszenia umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 6. Jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli w sposób zawiniony naruszymy istotny obowiązek umowny; w takim przypadku jednak odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 7. Odpowiedzialność za zawinione obrażenia życia, kończyny lub zdrowie pozostaje nienaruszona.
 8. O ile powyżej nie określono inaczej, odpowiedzialność jest wykluczona.
 9. Roszczenia odszkodowawcze Klienta z tytułu wady przedawniają się po 1 roku od dostawy towaru.

§ Zastrzeżenie własności 6

 1. Zastrzegamy sobie prawo własności do zakupionego przedmiotu do momentu wpłynięcia wszystkich płatności wynikających z umowy kupna. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania zakupionego towaru. Jeżeli odbierzemy zakupiony przedmiot, odstąpimy od umowy. Po odebraniu zakupionego towaru jesteśmy upoważnieni do jego rozporządzania, dochód ze sprzedaży rozliczy się ze zobowiązaniami klienta - pomniejszonymi o rozsądne koszty zbycia.
 2. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z zakupionym przedmiotem i odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt według wartości odtworzeniowej. Konieczne prace konserwacyjne i kontrolne muszą być wykonane w odpowiednim czasie przez klienta na własny koszt.
 3. Jeśli osoby trzecie uzyskają dostęp do zastrzeżonych towarów, w szczególności do zajęcia, klient wskaże naszą własność i niezwłocznie nas powiadomi, abyśmy mogli wyegzekwować nasze prawa własności. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych lub pozasądowych poniesionych w związku z tym, klient jest za nie odpowiedzialny.

§

W przypadku kraju, do którego dostarczamy zakupiony przedmiot, gwarantujemy, że prawa majątkowe osób trzecich nie kolidują z jego użytkowaniem.

§ 8 Właściwość sądu - miejsce wykonania

 1. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów między nami a klientem wynikających z umów zawartych między nami a klientem jest, jeśli klient jest kupcem, osoba prawna prawa publicznego, specjalny fundusz prawa publicznego lub w Niemczech bez siedziby jurysdykcji, siedziba firmy Dry-Ice-Energy w Grünwald. Jesteśmy jednak uprawnieni do pozwania klienta w jego miejscu zamieszkania i / lub w miejscu prowadzenia działalności.
 2. Miejscem wykonania jest siedziba naszej firmy w Grünwald.
 3. Prawo Republiki Federalnej Niemiec; ważność prawa sprzedaży ONZ jest wykluczona.

Pobierz PDF z regulaminem

(Stan na październik 2014)